13+
ឆ្នាំដ៏អស្ចារ្យ
250+
ដៃគូរសហការ
07+
ការិយាល័យ
5+
ប្រទេស
0
មិនគិតថ្លៃសេវា

SPringboard4education មានដៃគូរសហការផ្លូវការជាមួយ សាលា និងសាកលវិទ្យល័យជាង250នៅ 5ប្រទេសធំៗ

SpringBoard4Education (ស្រ្ពីងប៊ត៤អេឌូខេសិន) ជាស្ថាប័ននាំមុខមួយដែលជាតំណាងសាលា និងសាកលវិទ្យាល័យជាង250ក្នុងប្រទេសធំៗទាំង5ដូចជា ចក្រភពអង់គ្លេស អូស្រ្តាលី អាមេរិច កាណាដា ណូវែលសេឡង់ និង សឹង្ហបូរី។ ស្រ្ពីងប៊ត ជួយសិស្ស និស្សិតដើម្បីទៅសិក្សានៅប្រទេសទាំងនោះដោយមិនគិតថ្លៃេសវាកម្មតាំងពីការជួបគ្នាលើកទីមួយ ការផ្តល់ជម្រើសការសិក្សា និងសាលា ការដាក់ពាក្យ និងការបំពេញបែបបទផ្សេងៗ ជំនួយផ្នែកទិដ្ឋិការ(វីសារ) ការជ្រើសរើសកន្លែងស្នាក់នៅ ជំនួយផ្នែកធានារ៉ាប់រង។ ស្រ្ពីងប៊តជួយសិស្ស និស្សិតគ្រប់កំរិតសិក្សាចាប់ពីថ្នាក់បឋម រហូតដល់ថ្នាក់បណ្ឌិត ។
អ្វីដែលអស្ចារ្យពីស្រី្ពងប៊ត គឺជួយដោយមិនគិតថ្លៃពីដើមរហូតដល់ចប់ និងគ្មានការលាក់លាម។

PLAN TO GoABROAD        GoSPRINGBOARD
ទំរង់បំពេញសំរាប់ទទួលពត៌មានបន្ថែម
Request us more information

Always first

ជួបជាមួយសិស្ស និងនិស្សិតរបស់ស្រ្ពីងប៊តតាមបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗដែលបានផ្តល់យោបល់ល្អៗសំរាប់ការសំរេចចិត្តទៅសិក្សាក្រៅប្រទេសរបស់អ្នក ។